Вантажопідіймальні крани з машинним приводом повинні бути

обладнані приладами та пристроями безпеки:

• кінцевими вимикачами механізму підіймання вантажозахоплюю1

Чого органу, механізму зміни вильоту стріли в крайніх робочих поло1

Женнях, механізму пересування вантажопідіймальних кранів або ван1

тажних візків;

• пристроями автоматичного зняття напруги з крана при виході на

його галерею— крани мостового типу;

• електричним блокуванням, що не дозволяє почати пересування

крана при відчинених дверях кабіни;

• обмежниками вантажопідіймальності;

• захистом від падіння вантажу та стріли при обриві фази елек1

тричної мережі, що живить кран;

• покажчиком вантажопідіймальності залежно від вильоту стріли;

• блискавкоприймачем та приладом автоматичного вмикання

Сирени при зазначеній в паспорті швидкості вітру – баштові крани,

Висота яких більше 15 м, козлові – прогоном більше 16 м, портальні та

кабельні крани;

• координатним захистом та захистом від небезпечної напруги —

стрілові самохідні крани крім гусеничних;

• захисним заземленням усіх металоконструкцій, які не входять в

Електричне коло — крани, що живляться від зовнішньої мережі.

Стальні дротяні канати, що застосовуються як вантажні, стрілові,

Несучі та тягові, повинні бути перед встановленням на вантажопідій1

мальну машину перевірені розрахунком:

Р/S > K,

Де Р — зусилля на розрив каната, що приймається за сертифікатом заводу1ви1

робника, кН;

S — найбільший натяг гілки каната без урахування динамічних навантажень,

кН;

K — коефіцієнт запасу міцності, який залежно від призначення та режиму

роботи каната коливається від 3 до 9 (К = 9 для канатів вантажопідйомних

Машин, що призначені для підіймання людей).

Стропи зі стальних канатів розраховуються за вказаною вище фор1

Мулою з урахуванням кількості гілок каната та кута нахилу їх до вер1

Тикалі. Натяг, що виникає у кожній гілці каната, нахиленій до верти1калі під кутом a, визначається за формулою:

,

Cos

n

Q

m

n

Q

S = ⋅ =

á􀀀

де Q — маса вантажу, підвішеного на гаку, т;

n — кількість гілок каната;

m — коефіцієнт, що дорівнює: 9,81 при á = 0о; 11,32 при á = 30о; 13,87 при á = 45о.

При розрахунку стропів, призначених для піднімання вантажів із

Обв’язуванням або зачіплюванням гаками, кільцями або сергами, кое1

Фіцієнт запасу міцності канатів повинен прийматися не менше шести.

Бракування стальних вантажних канатів та канатів1стропів викону1

Ється за кількістю обірваних дротин на довжині одного кроку звиван1

Ня каната.

Крок звивання каната (рис. 3.1) визначають таким чином. На

Поверхні якого1небудь жмута наносять мітку а, від якої відраховують


6858557760112931.html
6858646649893176.html
    PR.RU™