Тема 3. Етнонаціональні процеси в українських землях кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. Початок формування модерної української нації

Етнічний склад населення в українських землях і його регіональна своєрідність. Міграційні процеси, їх причини, характер, особливості та наслідки.

Проблеми історії українського національного відродження кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. в контексті історіографічних традицій та іновацій: періодизація, соціальна база, регіональна своєрідність. Українська націогенеза, її складники і чинники розвитку. Початки формування української модерної нації. Феномен вітчизняного культурництва, його прояви в галузях мовознавства, народної пісенної та поетичної творчості, етнографії. О. Павловський, М. Цертелєв, М. Ма­кси­мович, І. Срезневський. Вплив української історичної та філософської думки на процес розвитку національної самосвідомості. Г. Сковорода, Г. Полетика і
В. Полетика, Д. Бантиш-Каменський, М. Маркевич, О. Бодянський. Українське Просвітництво. Початки нової української літератури. І. Котляревський. Літературний передромантизм та романтизм. Харківський гурток романтиків. Т. Шевченко.

Зародження політичного напряму в українському національному русі. Берлінська місія В. Капніста 1791 р. Малоросійське товариство. Першооснови українського слов’янофільства.

Початки українського національного пробудження на західноукраїнських землях, його регіональні особливості. Поширення ідей Просвітництва. Товариство греко-католицьких священиків. М. Левицький, І. Могильницький, Й. Левицький, Й. Лозинський, І. Лаврівський.

Первістки демократизації в процесі націотворення у західноукраїнському регіоні. «Руська трійця»: ідейно-теоретичні основи та головні напрями діяльності. Альманах «Русалка Дністрова» і розвиток літературно-наукової думки на західноукраїнських землях 30-40-х рр. ХІХ ст. Альманах «Вінок русинам на обжинки». М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький як діячі українського національного відродження.

Українська національна ідея на тлі цивілізаційного розвитку в Європі. Формування української національної самосвідомості і процес слов’янського відродження. Українофільство у творах російських письменників: О. Пушкін,
К. Рилєєв, М. Гоголь. Суперечливість впливу російської літератури на діячів українського національного руху. Польське українофільство в літературі: М. Грабовський, Б. Залєський, Т. Падура, М. Чайковський. Вплив західноєвропейського Просвітництва, романтизму, найвизначніших подій суспільно-політичного життя Європи та світу на процес формування української модерної нації.


6860785593119981.html
6860848261640562.html
    PR.RU™