Входить до богословського комплексу.

Нейтральне щодо різних конфесійних виявів релігії.

Розвивається на основі змін певних конфесійних систем.

Критерієм достовірності має Священні книги.

Виражає інтереси певних конфесій.

Є позаконфесійним.

Визнає змінність будь-якої релігійної системи.

Третій. Яка релігієзнавча дисципліна дає найбільш загальне осмислення

Природи і сутності релігійного феномену і хто є її основоположником?

Історіософія релігії. 4. Соціологія релігї. 7. М. Вебер.

Філософія релігії. 5. Психологія релігії. 8. Б. Спіноза.

Етнологія релігії. 6. Історія релігії. 9. Ф.Шлейєрмахер.

Четвертий. Якщо ти знаєш лише одну релігію, то ти не знаєш жодної. Назву

Якій сфері релігієзнавства і хто дав, вживши ці слова?

Історіософія релігії. 4. Історія релігії. 7. М. Вебер.

Феноменологія релігії. 5. Герменевтика релігії. 8. М.Мюллер.

Порівняльне релігієзнавство. 6. Соціологія релігії. 9. Г. Гегель.

П’ятий. Які риси характеризують академічне релігієзнавство?

Світоглядний плюралізм. 6. Відкритість.

Конфесійність оцінок. 7. Системність.

Незмінність оцінок. 8. Позаконфесійність.

Метафізичність. 9. Поліметодичність.

Догматичність. 10. Історизм.

Т Е М А Т И К А Р Е Ф Е Р А Т І В

Специфіка предмету релігієзнавства.

Змістовне наповнення релігієзнавчих дисциплін.

Місце філософії релігії в структурі релігієзнавства.

Співвідношення релігієзнавства і теології.

Риси академічного релігієзнавства.

Принципи релігієзнавчих досліджень

ЗАВДАННЯ І ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ №5,№6,

- В чому полягає специфіка релігійного феномену?

- Які структурні елементи утворюють релігійний комплекс і в чому особливість кожного із них?

- Які суспільні функції виконує релігія?- Розкрийте обмеженість марксистсько-ленінської оцінки релігії як опійного явища.

- Які концепції природи релігії наявні в релігієзнавстві?

- В чому сутність історичної природи релігії?

- Розкрийте особливості тих етапів, які у своєму розвитку пройшла релігія.

Т Е С Т И

Перший. Що із наведеного нижче розкриває особливості релігії як форми

Суспільної свідомості?

Поділ світу на природний і надприродний.

Віра в святість Біблії.

Догматизм віроповчальних систем.

Віра в святих, ікони, таїнства.

Містичність в розумінні природи Бога

Обов’язкова наявність обрядової практики.

Віра в безсмертя душі.

Другий. Що із наведеного є обов’язковим елементом релігійного комплексу?

Анімізм.

Віра в святих, пророків.

Тотемізм.

Релігійні почуття.

Релігійна дія – культ.

Пантеїзм.

Релігійна організація.

Монотеїзм.

Релігійні погляди, релігійна свідомість.


6864479589939974.html
6864500607612995.html
    PR.RU™