Порядок подання та розгляду заяв,

Навчальне питання №4.

пропозицій та скарг


У кожногому випадку пра

Разом з тим, скарга не звільняє в/с від виконання своїх службових обов’язків і наказів К.

У разі подання скарги старшому начальникові виконання дисциплінарного стягнення не зупиняється до надходження від нього розпорядження про скасування цього стягнення.

Слайд №19

Якщо питання, які порушені в скарзі, заяві або пропозиції не входять до компетенції К, якому вони надані, то не більш як у 5 денний термін пересилаються відповідній посадовій особі, про що в/с сповіщається особисто. Якщо ж пропозиція, заява чи скарга не містять даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, вони в 5 денний строк повертаються в/с з відповідним роз’ясненням.

Відмова в задоволенні питань поданих в заяві, скарзі, пропозиції доводиться до відома в/с, який їх подав, в письмовій формі з посиланням на закони або статті Статутів ЗСУ і зазначенням мотивів відмови та роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Пропозиція, заява чи скарга вважаються вирішеними, якщо розглянуто всі порушені питання і з приводу їх вжито необхідних заходів або дано вичерпні відповіді. При цьому не допускається розголошення К чи іншою особою, яка бере участь в їх розгляді, відомостей про особисте життя в/с без його згоди або розголошення іншої інформації, якщо це зачіпає його права і свободи, законні інтереси.

Кожен в/с з особистих питань, а також питань, які стосуються його діяльності, може безпосередньо звернутись до прямих начальників (від КЧ і вище). З цією метою зазначені посадові особи регулярно, у встановлені дні і години місяця, проводять особистий прийом в/с і членів їх сімей. Якщо усне звернення неможливо вирішити безпосередньо на особистому прийомі, воно розглядається в такому ж порядку, що й письмові звернення. Усі звернення під час особистого прийому обов’язково реєструються.

Навчальне питання№5.”Контрольне тестування по модулю №1”.

Кожний студент отримує білет, в якому є 5 контрольних питань. На кожне питання дається 4-6 відповідей, з яких одна – вірна. Для отримання позитивної оцінки потрібно правильно відповісти на:а) три контрольних питання – “задовільно”;

б) чотири контрольних питання – “добре”;

в) п’ять контрольних питань – “відмінно”

Комплект білетів та перелік правильних відповідей додаються

Завдання на самостійну підготовку.

1. Дисциплінарний статут.

Статті: 1-4, 7, 8, 9,10, 46, 47, 75, 76, 79-82, 115, 122, 123.

2.Методична розробка. Тема №5

Питання для самоконтролю

1. Хто має право застосовувати заохочення до військовослужбовців та

накладати на них дисциплінарні стягнення?

2. Яку дисциплінарну владу мають військовослужбовці відповідно до

військового звання (від старшого солдата і до капітана)?

3. Якою дисциплінарною владою користуються начальники команд у

військових званнях: рядові, сержанти, старшини, прапорщики, та

прапорщики, які мають посаду командира взводу?

4. Хто може висувати підлеглих на відзначення державними нагородами?

5. Які заохочення застосовуються до рядових і сержантів строкової

служби?

6. Які заохочення застосовуються до рядових і сержантів контрактної

служби?

7. Які права мають командир відділення, заступник командира взводу

щодо заохочення солдатів і сержантів?

8. Які права мають командири роти та взводу, старшина роти щодо

заохочення солдатів і сержантів?

9. Які заохочення застосовують до прапорщиків?

10. Яке заохочення застосовується тільки для офіцерів?

11. Які права має заступник командира роти щодо застосування заохочень

до прапорщиків?

12. Які додаткові заохочення отримує військовослужбовець строкової

служби, коли його прізвище заносять до Книги пошани військової

частини?

13. Який загальний термін відпустки може мати військовослужбовець

строкової служби, враховуючи основну та додаткову, як заохочення?

14. За яких умов офіцеру можуть присвоїти чергове військове звання

достроково?

15. Які стягнення можуть бути накладені на всі категорії військовослуж-

бовців?

16. Які стягнення не стосуються офіцерів і прапорщиків?

17. Хто має право звільняти офіцерів з військової служби або позбавляти

їх військового звання (понижувати у військовому званні)?

18. Хто має право позбавляти офіцерів запасу права носіння військової

форми одягу?

19. Скільки часу надається на накладення і оголошення дисциплінарного

Стягнення та на його виконання?

20. Протягом якого терміну діє накладене стягнення?

21. Як оголошується дисциплінарне стягнення для різних категорій

військовослужбовців?

22. Як застосовується дисциплінарне стягнення до військовослужбовців,

які знаходяться в стані сп’яніння?

23. Як накладається дисциплінарне стягнення на військовослужбовця

який входить до складу добового наряду(несе бойове чергування)?

24. За яких умов забороняється подавати скаргу?

25. В який термін розглядаються і вирішуються пропозиції, заяви чи

скарги?

26. Що повинен зробити командир, якщо питання порушені в пропозиції, заяві або скарзі не входять до його компетенції?

Старший викладач кафедри 801 О.К.НЕЙМИРОК


6865990673519637.html
6866060060634769.html
    PR.RU™